top of page
Keyboard and Mouse

Klauzula informacyjna
do strony internetowej 

 


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest: Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke w Płocku, z siedzibą przy Al. Jachowicza 34,                 09-400 Płock,  tel. 24 262 31 45, e-mail: dzieciplocka@op.pl, reprezentowany przez dyrektora.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl lub tel.24 367 89 33
Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z użytkownikami strony w ramach prowadzonej przez nas działalności publicznej oraz treści przez nas udostępnionych, jak też w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (zawarte w formularzu kontaktowym), jeśli zajdzie taka konieczność. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika strony jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3. 
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych 
i doradczych. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, 
a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującym w szkole/placówce Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 
prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych, 
prawo do sprostowania danych,
prawo usunięcia danych, 
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem.

bottom of page